mp@nadbugiem.pl +48.606-972-793 marek_pomietlo

Spływy kajakowe Bugiem, Włodawką, Krzną, Zielawą, Wieprzem.

Poleska odznaka kajakowa

Poleska odznaka kajakowa

 

 

 

 

Regulamin

POLESKIEJ ODZNAKI KAJAKOWEJ

im. Janusza Michalskiego

Przepisy ogólne

§ 1

 1. Celem ustanowienia Poleskiej Odznaki Kajakowej (zwanej dalej POK) jest propagowanie turystyki kajakowej jako sprawdzonej formy aktywnego wypoczynku, zachęcanie do jej systematycznego uprawiania, poznawania obszaru Polesia i jego szlaków kajakowych oraz upamiętnienie wybitnych zasług dla tej aktywności turystycznej jej patrona Janusza Michalskiego.
 2. POT jest świadectwem praktycznych kwalifikacji turysty kajakarza, jego systematyczności i wytrwałości oraz poznania szlaków kajakowych Polesia.
 3. POK może być zdobywana równocześnie z Turystyczną Odznaką Kajakową PTTK (TOK) i „Turysta PZK” Polskiego Związku Kajakowego.

§ 2

O POK mogą ubiegać się turyści, którzy spełnili warunki określone w niniejszym regulaminie.

§ 3

Poleska Odznaka Kajakowa posiada trzy stopnie:

I.          BRĄZOWA
II.         SREBRNA
III.        ZŁOTA

Poleskie odznaki kajakowe

§ 4

 1. POK ustanowiona została przez Poleskie Towarzystwo Medialne i Zarząd Oddziału PTTK we Włodawie.
 2. POK przyznaje Komisja Turystyki Kajakowej Zarządu Oddziału PTTK we Włodawie.
 3. Komisja przyznaje wszystkie stopnie odznaki.

 

Zasady zdobywania odznaki

§ 5

 1. POK zdobywa się według kolejności stopni, zaczynając od stopnia I (Brązowa).
 2. Odcinki szlaków zaliczane do zdobycia odpowiedniego stopnia POK uzyskuje się za ich przepłynięcie w kajaku lub kanadyjce.
 3. Każdy spływ powinien być wpisany i potwierdzony w książeczce POK.

 

Warunki zdobywania odznaki

 § 6

 1. Podstawą przyznania POK odpowiedniego stopnia jest udział w spływach trwających łącznie:

– na stopień brązowy – 2 dni,
– na stopień srebrny – dodatkowo 4 dni, w tym 1 dzień poza szlakiem Bugu,
– na stopień złoty – dodatkowo 6 dni, w tym 2 dni poza szlakiem Bugu.

 1. POK można zdobywać:

–    w stopniu brązowym niezależnie od wieku (małoletni pod opieką osoby dorosłej),

–    w stopniu srebrnym od 10 roku życia (małoletni pod opieką osoby dorosłej),

–     w stopniu złotym od 16 roku życia.

 1. Szlaki i minimalne ich odcinki wymagane do zdobycia POK:

1)    Rzeka Bug na odcinku Horodło – Terespol.

2)    Lewe dopływy Bugu na Polesiu Wołyńskim, Polesiu Zachodnim, Polesiu Podlaskim (Uherka, Włodawka, Krzna i inne).

3)    Poleskie rzeki na terytorium Ukrainy i Białorusi – tylko do stopnia złoty.

4)    Minimalne odcinki dzienne: na rzece Bug – 15 km, na pozostałych – 9 km.

 1. Minimalne odcinki przebytych szlaków nie są zaliczane, po ponownym ich pokonaniu, przy zdobywaniu wyższego stopnia odznaki.
 2. W ciągu roku można zdobyć jeden stopień POK.

§ 7

Osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju turystyki na szlakach kajakowych Polesia, na wniosek Komisji Turystyki Kajakowej, Zarząd Oddziału PTTK we Włodawie może nadać tytuł i Dyplom „Honorowa, Poleska Odznaka Kajakowa”. Nadanie tytułu powinno mieć charakter uroczysty z okazji Dni Turystyki, podsumowania sezonu, Walnych Zebrań itp.

 

Postanowienia końcowe

 § 8

 1. POK powinno się wręczać uroczyście po zakończeniu spływu, na imprezach i spotkaniach kończących sezon turystyczny lub innych uroczystościach turystycznych.
 1. Ewidencję turystów, którzy zdobyli POK prowadzi Komisja Turystyki Kajakowej Zarządu Oddziału PTTK we Włodawie.

§ 9

 1. Prawo ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu przysługuje Komisji Turystyki Kajakowej ZO PTTK we Włodawie.
 2. Wzór odznaki i książeczki POK, stanowią załącznik do Regulaminu.
 3. Regulamin Poleskiej Odznaki Kajakowej PTTK wraz z załącznikami zatwierdzono przez Poleskie Towarzystwo Medialne we Włodawie oraz  uchwałą Zarządu Oddziału PTTK we Włodawie Włodawie nr 6/11 z dnia 29 listopada 2011 r. z późniejszymi zmianami i obowiązuje od daty zatwierdzenia.

Przewodniczący

Komisji Turystyki Kajakowej
ZO PTTK we Włodawie

Załączniki:
– książeczka i rejestr Poleskich Odznak Kajakowych

 Więcej o Januszu Michalskim znajdziesz w artykule z dnia 9 kwietnia 2014.