mp@nadbugiem.pl +48.606-972-793 marek_pomietlo

Spływy kajakowe Bugiem, Włodawką, Krzną, Zielawą, Wieprzem.

Zmiany, zmiany, zmiany dot. zakazu przebywania na niektórych odcinkach pasa drogi granicznej.

ROZPORZĄDZENIE NR 1 WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zakazu przebywania na niektórych odcinkach pasa drogi granicznej

Na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.1)) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.2)) – na wniosek Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zakaz przebywania na następujących odcinkach pasa drogi granicznej:

1) gm. Lubycza Królewska – od znaku granicznego nr 638 do znaku granicznego nr 677;

2) gm. Ulhówek – od znaku granicznego nr 677 do znaku granicznego nr 716;

3) gm. Dołhobyczów – od znaku granicznego nr 716 do znaku granicznego nr 821;

4) gm. Hrubieszów – od znaku granicznego nr 862 do znaku granicznego 865 i od znaku granicznego nr 880 do znaku granicznego nr 882;

5) gm. Horodło – od znaku granicznego nr 900 do znaku granicznego nr 902;

6) gm. Dorohusk – od znaku granicznego nr 972 do znaku granicznego nr 974, od znaku granicznego nr 987 do znaku granicznego nr 990, od znaku granicznego nr 1003 do znaku granicznego nr 1005 oraz od znaku granicznego nr 1009 do znaku granicznego nr 1010;

7) gm. Sławatycze – od znaku granicznego nr 1185 do znaku granicznego nr 1187;

8) gm. Terespol – od znaku granicznego nr 1259 do znaku granicznego nr 1269 oraz od znaku granicznego nr 1276 do znaku granicznego nr 1277.

§ 2. Wykonanie rozporządzenia powierza się Komendantowi Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej

w Chełmie.

§ 3. Traci moc rozporządzenie nr 1 Wojewody Lubelskiego z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zakazu przebywania na niektórych odcinkach pasa drogi granicznej (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2012 r. poz. 4333).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

 

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 21 kwietnia 2008 r.

w sprawie warunków uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1944 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 140, poz. 982) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej.

§ 2. Na granicy państwowej z Republiką Federalną Niemiec, Republiką Czeską, Republiką Słowacką i Republiką Litewską przepisów niniejszego rozporządzenia nie stosuje się.

§ 3. 1. Uprawianie turystyki, sportu i połowu ryb w strefie nadgranicznej na wodach granicznych, z zastrzeżeniem ust. 2, może odbywać się do granicy państwowej przez całą dobę, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

2. Uprawianie turystyki, sportu i połowu ryb z wykorzystaniem sprzętu pływającego w strefie nadgranicznej na wodach granicznych może odbywać się do granicy państwowej tylko w porze dziennej, zaczynającej się pół godziny po wschodzie słońca, a kończącej się pół godziny przed zachodem słońca, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

3. O zamiarze wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, osoba fizyczna, a w przypadku imprez zorganizowanych – jej organizator, powiadamia właściwego miejscowo komendanta placówki Straży Granicznej nie później niż na 2 godziny przed rozpoczęciem planowanych czynności lub imprezy.

§ 4. 1. Zamiar wykonywania polowania w strefie nadgranicznej na obszarze gmin przyległych do granicy państwowej, z wyłączeniem gmin przyległych wyłącznie do brzegu morskiego, podlega zgłoszeniu do właściwego miejscowo komendanta placówki Straży Granicznej.

2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego organizujący polowanie lub myśliwy, który zamierza polować indywidualnie, nie później niż na 2 godziny przed rozpoczęciem polowania.

§ 5. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie warunków uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej (Dz. U. Nr 94, poz. 653).

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji:
G. Schetyna

 
_____
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604)