mp@nadbugiem.pl +48.606-972-793 marek_pomietlo

Spływy kajakowe Bugiem, Włodawką, Krzną, Zielawą, Wieprzem.

Spływ kajakowy rzeką BUG „BRODACZE NA POŻEGNANIE LATA”

Zarząd Oddziału PTTK we Włodawie

Gminny Ośrodek Kultury w Sławatyczach
Wójt Gminy Sławatycze Grzegorz Kiec

AKTYWNY WYPOCZYNEK – Marek Pomietło

z a p r a s z a j ą

na spływ kajakowy rzeką BUG

 „BRODACZE NA POŻEGNANIE LATA”

w dniach 25 – 27 września 2015 r.

 

R E G U L A M I N

ORGANIZATOR TECHNICZNY:

„Aktywny Wypoczynek” Slawatycze

Komandor: Józek Tworek
Z-ca Komandora: Marek Pomietło
I. CELE IMPREZY
–          promocja walorów turystyczno-krajoznawczych rzeki i doliny Bugu w jej środkowym odcinku, na pograniczu polesko-podlaskim,
–          promocja gminy Sławatycze i jedynego w kraju zwyczaju żegnania starego roku przez przebierańców, zwanych „brodaczami”,
–          popularyzacja turystyki kajakowej oraz szlaków kajakowych Lubelszczyzny,
–          popularyzacja turystycznych odznak kajakowych.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA
1.      Spływ jest imprezą otwartą, mogą w nim uczestniczyć turyści indywidualni lub grupy klubowe, których liczebność powinna być uzgodniona z organizatorem.

2.      Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie wyłącznie pod opieką uprawnionych opiekunów dorosłych.

3.      Spływ jest imprezą o małym stopniu trudności i uciążliwości co umożliwia udział osób z niewielkim doświadczeniem w turystyce kajakowej.

4.      Od uczestników wymagany jest dobry stan zdrowia oraz sprawność fizyczna umożliwiająca kilkugodzinny udział w imprezie.

5.      Obowiązkiem uczestników jest korzystanie z kamizelek ratunkowych
i asekuracyjnych w zależności od stopnia umiejętności pływania.

6.      Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać dokument tożsamości.

7.      Organizatorzy zalecają posiadanie odpowiednio zabezpieczonego przed zamoczeniem ekwipunku, w tym zapasową odzież.

8.      Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty, zasad kulturalnego zachowania, udzielania pomocy słabszym i mniej doświadczonym, a przede wszystkim przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania się na wodzie.

9.      Podczas spływu (od jego otwarcia do rozwiązania) uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom Komandora Spływu i innym upoważnionym osobom funkcyjnym. Dotyczy to w szczególności przestrzegania bezpieczeństwa, realizacji programu imprezy i norm zachowania.

10.   Przed rozpoczęciem spływu uczestnicy zobowiązani są do podpisania listy obecności – deklaracji, która stanowi potwierdzenie znajomości regulaminu i zobowiązanie do jego przestrzegania wraz z warunkami uczestnictwa.
III. ŚWIADCZENIA
1.      Ubezpieczenie NNW (członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką posiadają ubezpieczenie dodatkowe).

2.      Miejsce w kajaku organizatora, wiosło i kamizelka.

3.      Opieka przodowników i instruktorów turystyki kajakowej oraz przewodników.

4.      Gorący posiłek na zakończenie lub w trakcie każdego etapu (dnia) spływu.

5.      Pamiątki spływu: okolicznościowy znaczek imprezy,

6.      Potwierdzenie (wklejka) do kajakowych odznak turystycznych.

7.      Możliwość zdobycia Poleskiej Odznaki Kajakowej wg regulaminu.

8.      Pomoc w przemieszczaniu się pomiędzy punktami etapowymi tras.

9.      Zakwaterowanie 24/25/26/27 na własny koszt w zarezerwowanym przez organizatorów Gospodarstwie Agroturystycznym koło Sławatycz lub we własnym zakresie.

 

Świadczenia za dodatkową opłatą:

–          możliwość nabycia Poleskiej Odznaki Kajakowej (książeczki i weryfikacja bezpłatnie w trakcie imprezy), cena – 15 zł

–          Okolicznościowe koszulki spływowe, cena – 25 zł

IV. ZGŁOSZENIA I WPISOWE

1.      Zgłoszenia na spływ przyjmuje organizator techniczny: Aktywny Wypoczynek – Marek Pomietło, e-mail: mp@nadbugiem.pl

2.      Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje rezerwacja przy pomocy poczty elektronicznej. Przyjmowanie rezerwacji następować będzie do wyczerpania limitu miejsc, lecz nie później niż do 20 września 2015 r. włącznie.

3.      W zgłoszeniu na e-mail należy podać:

  • 1)    Imię i nazwisko
  • 2)    Pesel
  • 3)    Adres zamieszkania, tel. kontaktowy i e-mail,
  • 4)    Datę spływu – uczestnicy jednodniowi (26 lub 27.09.215 r.)
  • 5)    Rezerwację noclegów (termin).
  • 6)    Zamówienie okolicznościowej koszulki (rozmiar).

 

Wpisowe w wysokości  200 zł (trzy dni) i 80 zł (1 dzień) od osoby po potwierdzeniu rezerwacji  przyjmowane będzie na konto bankowe:
Marek Pomietło
nr: 50 1020 5558 1111 1292 2210 0066 z dopiskiem „Pożegnanie lata”

4.      Przyjęcie zgłoszeń potwierdzane będzie pocztą elektroniczną

5.      Dla uczestników posiadających własne kajaki wpisowe wynosi 120 zł lub 50 zł (jeden dzień).

6.      Na spływie preferowani są brodacze (minimum 7 dni zarostu), którzy będą brali udział w losowaniu nagród.

W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie, w terminie po 22 września 2015 r. wpisowe nie podlega zwrotowi. Nie przewiduje się dodatkowych zapisów bez uprzedniej rezerwacji, możliwe jest jedynie zastępstwo w miejsce rezerwacji.

V. NOCLEGI I WYŻYWIENIE

Uczestnicy mogą korzystać (po rezerwacji) z noclegów w Gospodarstwie Agroturystycznym, (zabezpieczonych przez organizatorów lub biwakują we własnych namiotach przy Gospodarstwie ewentualnie rozwiązują problem we własnym zakresie.

W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają jeden posiłek dziennie (zupa lub bigos). Pozostałe posiłki uczestnicy zabezpieczają we własnym zakresie.

Recepcja zgłoszonych uczestników odbywać się będzie w dniu rozpoczynania każdego etapu spływu od godz.  9,00.

 

VI. TRASY I PROGRAM SPŁYWU

25 wrzesień 2015 r. (piątek). Etap: Różanka  – Kuzawka (22 km)

–          godz. 9,00 – zbiórka uczestników w Różance (parking przed kościołem)

–          godz. 9,00-10,00 -wydawanie sprzętu, odprawa przedstartowa i instruktaż,

–          godz. 10,00 – 15,00 – spływ na odcinku Różanka – Kuzawka z postojem na trasie

–          ok. godz. 15,00-16,00 – koniec etapu, ognisko w miejscu zakwaterowania.

 

26 wrzesień 2015 r. (sobota). Etap: Kuzawka – Jabłeczna (18 km)

–          godz. 9,00 – zbiórka uczestników w Kuzawce przy pochylni Straży Granicznej (południowa część wsi),

–          godz. 9,00 – 10,00 – wydawanie sprzętu, odprawa przedstartowa i instruktaż,

–          godz. 10,00-11,00 – spływ na odcinku Kuzawka – Sławatycze, gdzie planowany jest postój i spotkanie z „brodaczami” i kontynuacja etapu,

–          godz. 15,00-16,00 – koniec etapu, zwiedzanie prawosławnego zespołu cerkiewnego w Jabłecznej,

27 wrzesień 2015 r. (niedziela). Etap: Jabłeczna – Kodeń (21 km)

–          godz. 9,00 – zbiórka uczestników w Jabłecznej (parking pod monasterem+,

–          godz. 9,00 – 10,00 – wydawanie sprzętu, odprawa przedstartowa i instruktaż,

–          godz. 10,00-15,00 – spływ na odcinku Jabłeczna – Kodeń z postojem na trasie,

–          ok. godz. 15,00-16,00 – koniec etapu, zakończenie spływu, fakultatywnie zwiedzanie Kodnia (bazylika, tereny zamku),

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Uczestnicy spływu zobowiązani są płynąć z założonymi i zapiętymi kamizelkami ratunkowymi lub asekuracyjnymi.

2.    Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
w przypadku skrajnie złych warunków może ulec zmianie program godzinowy i trasa spływu.

3.    Podany w programie harmonogram ma charakter przybliżony i może ulec zmianom w zależności między innymi od: warunków pogodowych, stanu wody, przeszkód w rzece, sprawności uczestników i innych przyczyn niezależnych od organizatorów.

4.    Wszelkie szkody spowodowane przez uczestnika spływu, w tym dotyczące uszkodzenia, zniszczenia (zgubienia) wypożyczonego sprzętu ponosi powodujący je uczestnik bądź opiekun sprawcy niepełnoletniego.

5.    W przypadku rażącego naruszania zasad regulaminu, spożywania
w trakcie spływania alkoholu i środków o podobnym oddziaływaniu, nieprzestrzegania elementarnych zasad kultury, kierownictwo spływu ma prawo usunięcia uczestnika z imprezy bez zwrotu wpisowego i prawa do innych świadczeń.

6.    Interpretacja postanowień regulaminu należy do wyłącznej kompetencji kierownictwa spływu. Komandor spływu i inne osoby funkcyjne zostaną przedstawione uczestnikom na miejscu rozpoczęcia spływu.