mp@nadbugiem.pl +48.606-972-793 marek_pomietlo

Spływy kajakowe Bugiem, Włodawką, Krzną, Zielawą, Wieprzem.

Atrakcje przyrodnicze – obszary chronione na szlaku kajakowym

Natura 2000Na obszarze naszego działania – organizacji spływów kajakowych po malowniczych rzekach Polesia i Podlasia znajduje się dużo obszarów chronionych.

Natura 2000 obejmuje długi fragment naturalnej doliny Bugu wyciętej w równinach Polesia Wołyńskiego i Polesia Podlaskiego, stanowiącej na tym odcinku granicę państwa – między Gołębiami (miejsce gdzie Bug wpływa na teren Polski) a Terespolem. Rzeka na obszarze ostoi płynie głęboko wciętym korytem, występują tu liczne meandry i starorzecza, a także kilkumetrowej wysokości skarpy brzegowe.  Znaczna część gruntów w dolinie zajęta jest przez łąki i zdegradowane lasy nadrzeczne oraz zarośla wierzbowe. Występują tu również pola uprawne. W ostoi stwierdzono co najmniej 22 gatunki ptaków wymienianych w załączniku I Dyrektywy Ptasiej, w tym 9 wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Do lęgów przystępuje tu przynajmniej 1% krajowej populacji: błotniaka łąkowego, bociana białego, derkacza, dzięcioła białogrzbietego, rybitwy białowąsej, rybitwy czarnej, rybitwy białoskrzydłej, zimorodka, piskliwca, krwawodzioba i rycyka. Ostoje zasiedla również ponad 5% krajowej populacji brzegówki, czyli ponad 10 tys. par. ponadto w ostoi stwierdzono 8 gatunków ptaków migrujących wpisanych do załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Stwierdzono w nim również wysokie zagęszczenia bąka, błotniaka stawowego, podróżniczka i jarzębatki. Prócz cennych gatunków ptaków, obszar jest również ostoją wielu innych rzadkich zwierząt i roślin, w tym jednego gatunku rośliny naczyniowej wpisanej do załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. [informacja ze strony: http://obszary.natura2000.org.pl]

Inną istniejącą formą ochrony przyrody na naszym terenie jest Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu, który obejmuje cenne przyrodniczo tereny lewobrzeżnej doliny Bugu i pokrywa się on w wielu miejscach z obszarami NATURA 2000. NOCK utworzony został w 1990 roku. Jego aktualna powierzchnia wynosi 11340 ha.

Bug jest jedną z niewielu dużych rzek w Europie, której dolina ma naturalny charakter. Jest kręta z licznymi starorzeczami i naturalną, bogatą roślinnością. Skupiska starorzeczy rozmieszczone są nierównomiernie, najwięcej jest ich w okolicach Jabłecznej, Sławatycz, Hanny i  Dołhobrodów. Większość z nich jest płytka i silnie porośnięta roślinnością wodną i szuwarową. Duże powierzchnie zajmują też pastwiska i murawa z charakterystyczną dla doliny Bugu roślinnością. Na uwagę zasługuje występowanie tu trzech gatunków ptaków takich jak: brodziec piskliwy, jaskółka brzegówka i zimorodek. Urok tego malowniczego obszaru kryje się również w nadbużańskich wioskach o tradycyjnej, drewnianej zabudowie.

Po prawej stronie rzeki Bug na Białorusi znajduje się Rezerwat Biosfery „Nadbużańskie Polesie”, który wpisany jest na listę dziedzictwa UNESCO.
Parki z Polski, Ukrainy i Białorusi współpracują ze sobą w różnych projektach ekologicznych.
zone_pop

 

Płynąc dalej z nurtem rzeki Bug, w miejscu ujścia Krzny w miejscowości Neple wpłyniemy na kolejny chroniony obszar   Park Krajobrazowy „Podlaski Przełom Bugu”, który sięga aż do rzeki Tocznej.  Długość parku w linii prostej wynosi ok 65 km, przeciętna szerokość w części północnej wynosi 6 km, zaś w południowej 3-5 km.

Głównym walorem parku jest sama rzeka Bug. Na terenie gminy Terespol niedaleko ujścia Krzny do Bugu położone są najbardziej urozmaicone krajobrazowo tereny Parku, które ujęte zostały w ścisłym rezerwacie przyrody pn. „Szwajcaria Podlaska”. Charakterystyczne dla tej okolicy są wysokie brzegi i wąwozy uchodzące prostopadle ku dolinie Bugu, z fragmentami przyrody tylko w niewielkim stopniu zmienionej przez człowieka. Tu, nad Krzną i Bugiem, krzyżują się szlaki wielu gatunków ptaków i zwierząt.

Więcej informacji o tym parku znaleźć można na dedykowanej stronie:

http://www.parki.lubelskie.pl/parki_krajobrazowe/podlaski-przelom-bugu.html

Warto zwrócić uwagę też na wcześniejsze parki w okolicach Chełma, Włodawy i Urszulina. Robiąc sobie dzień wolny od kajakowania można udać się tam na piesze lub rowerowe wycieczki.

RAPORTY PRZYRODNICZE:

Opracował Marek Pomietło